Polityka prywatności

Definicje

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Administrator danych oraz informacje kontaktowe Administratorem Twoich danych jest podmiot gospodarczy:
Team-Plast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Stradomia Wierzchnia 88A, 56-500 Syców, woj. dolnośląskie

(dalej: Team-Plast)

Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, skorzystaj z formularza kontaktu: tutaj
lub wyślij wiadomość na adres e-mail: teamplast@teamplast.pl
W sprawie swoich danych osobowych możesz też skontaktować się z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę Twoich danych – e-mail: rodo@teamplast.pl, tel.625903071
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Twoje dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:
 • rejestracji konta w serwisie www.teamplast.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • jeśli kupujesz oferowany przez nas produkt– dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 • otrzymywania od nas informacji, np. o aktualnych promocjach, (na Twój adres e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • otrzymywania informacji dotyczących ofert wspólnych od Team-Plastu i naszych partnerów (na Twój adres e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celach analitycznych, a więc doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przetwarzania informacji dotyczących geolokalizacji w związku z prezentacją oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • profilowania dla celów dostosowania oferty –co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (szczegółowe informacje niżej)
 • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Okres przez który dane będą przetwarzane
 • rejestracja konta w serwisie www.teamplast.pl – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
 • zakup w naszym sklepie i związane z tym nasze obowiązki, np. rozpatrywanie reklamacji, sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
 • informacje o wydarzeniach (w tym promocjach) przesyłane na Twój adres e-mail – do czasu wycofania zgody
 • informacje dotyczących ofert wspólnych Team-Plastu i partnerów na Twój e-mail – do czasu wycofania zgody
 • wykorzystywanie geolokalizacji w związku z prezentacją oferty – do czasu wycofania zgody
 • profilowanie dla celów dostosowania oferty – do czasu wycofania zgody
 • zabezpieczenie ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym
Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
 • Podstawowe dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane lokalizacyjne
 • Nawyki konsumpcyjne
 • Dane dotyczące zamieszkania
 • Korzystanie z technologii
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Team-Plastu, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz innym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym będącym członkami programu lojalnościowego.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Twoje prawa
  Przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych.
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 • ograniczenia przetwarzania danych
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych:
  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego. Aktualnie jest nim:
  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa;
  w niedalekiej przyszłości będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z nami w sposób wskazany w tym dokumencie, w pozycji: „Administrator danych oraz informacje kontaktowe”
Profilowanie Na podstawie informacji historycznych tj. wybieranych przez Ciebie produktów, promocji z których skorzystałeś/aś, przeglądanych materiałów na stronie www.teamplast.pl, informacji które zamieściłeś/aś w swoim profilu będziemy w sposób zautomatyzowany prezentowali Ci spersonalizowaną ofertę np. informacje o produktach i promocjach które mogą Cię zainteresować w przyszłości, spersonalizowaną treść serwisu.
Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie przez Ciebie danych jest:
 • warunkiem zawarcia umowy
 • warunkiem kontaktowania się z Tobą w celu złożenia Ci oferty lub przekazania informacji marketingowych
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych:
 • możemy odmówić zawarcia umowy
 • nie będziemy składać Ci ofert oraz wysyłać do Ciebie naszych informacji marketingowych
Informacja o źródle danych Twoje dane uzyskaliśmy na podstawie wypełnionego przez Ciebie (pisemnie lub elektronicznie) formularza, a także na podstawie bezpośredniej rozmowy z Tobą (również telefonicznie), lub przy użyciu korespondencji tradycyjnej lub przy użyciu poczty elektronicznej.

EN HAUT